Podmienky ochrany osobných údajov

Osobné údaje a ich ochrana

Prosím, pozorne si prečítajte toto oboznámenie pred vstupom na túto internetovú stránku alebo pred jej použitím. Vstupom a používaním tejto internetovej stránky potvrdzujete, že ste čítali, pochopili a súhlasíte s Oboznámením o spracovávaní osobných údajov fyzických osôb. Ak nesúhlasíte s Oboznámením o spracovávaní osobných údajov fyzických osôb, nesmiete vstupovať na túto internetovú stránku, ani ju používať.


Oboznámenie o spracovávaní osobných údajov fyzických osôb v spoločnosti CardCreation spol. s r.o.

Za účelom spolupráce s Vašou spoločnosťou a osobami konajúcimi v jej mene, resp. spolupráce priamo s Vami ako fyzickou osobou nepodnikateľom, spoločnosť CardCreation spol. s r.o. spracúva osobné údaje fyzických osôb. CardCreation spol. s r.o.pri spracúvaní osobných údajov postupuje podľa ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“) a podľa ustanovení zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).
V záujme splnenia zákonných povinností Vám CardCreation spol. s r.o. poskytuje nasledovné informácie.

Totožnosť a kontaktné údaje:
CardCreation spol. s r.o.Študentská 1, 04001 Košice
tel.: 055/6220609, e-mail: cardcreation@cardcreation.sk

Kontaktné údaje zodpovednej osoby: cardcreation@cardcreation.sk
Účely spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania:
-Právny základ: Plnenie zmluvy alebo vykonanie opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy vykonaných na Vašu žiadosť.
Účel:  realizácia zmluvného záväzku vrátane súvisiacej obchodnej a finančnej komunikácie

-Právny základ: Ochrana práv a právom chránených záujmov CardCreation spol. s r.o.
Účel: vymáhanie dlžných čiastok za dodaný tovar, služby alebo iných pohľadávok CardCreation spol. s r.o.

-Právny základ: Ochrana práv a právom chránených záujmov CardCreation spol. s r.o.
Účel: zabezpečenie bezpečnosti našej webstránky pre používateľov a vedenie štatistiky, týka sa prípadov kedy navštívite naše webové sídlo na www.cardcreation.sk

Spracúvané osobné údaje – na základe vyššie uvedeného spracúvame nasledujúce osobné údaje:

 • Vaše identifikačné a kontaktné údaje – meno a priezvisko, e-mail, telefónne číslo, 
 • údaje o produktoch, ktoré ste si zakúpili, príp. o službách, ktoré nám poskytujete,  
 • údaje z našej vzájomnej komunikácie (či už prebiehala osobne, písomne, telefonicky alebo inak),
 • platobné údaje (napr. údaj o zaplatenej alebo dlžnej čiastke, číslo účtu a pod.),
 • iba vo vybraných prípadoch údaje o Vašej bonite a dôveryhodnosti,
 • v prípade navštívenia nášho webového sídla – IP adresa, webové logy, cookies.

 
Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov: Vaše osobné údaje poskytujeme v odôvodnených prípadoch a iba v nevyhnutnom rozsahu týmto kategóriám príjemcov:  

 • našim zmluvným partnerom, s ktorými spolupracujeme pri realizáciu zmluvného vzťahu s Vami, napr. dodávateľom informačných technológií, poskytovateľom outsource-ingových služieb;
 • iným subjektom v prípadoch, kedy nám poskytnutie Vašich údajov ukladajú právne predpisy, alebo ak je to nutné na ochranu našich oprávnených záujmov (napr. súdom, Polícií SR a pod.).

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii – sa nerealizuje.

Doba uchovávania osobných údajov:Závisí od určeného účelu spracúvania. V prípade údajov o zmluvnej spolupráci je to maximálne 10 rokov od ukončenia spolupráce, pokiaľ neprebieha súdne či administratívne konanie v ktorom je potrebné použiť dôkazy obsahujúce Vaše osobné údaje.

Existencia práv uplatňovaných voči prevádzkovateľov: ako dotknutá osoba máte práva, ktoré môžete podľa svojho uváženia uplatňovať voči nám, ako Prevádzkovateľovi.
Jedná sa o tieto práva:

 • Právo na prístup – môžete CardCreation spol. s r.o. požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré o Vás spracovávame. Prevádzkovateľ poskytne aj kópiu spracovávaných osobných údajov. 
 • Právo na opravu – môžete CardCreation spol. s r.o. požiadať o opravu nepresných alebo nekompletných osobných údajov, ktoré o Vás spracovávame
 • Právo na výmaz – môžete CardCreation spol. s r.o. požiadať, aby vymazal Vaše osobné údaje, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:
 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované;
 • odvolali ste súhlas, na ktorého základe boli Vaše osobné údaje spracované, a neexistuje žiaden ďalší právny dôvod na ich spracovanie;
 • vzniesli ste námietku proti tomu byť predmetom rozhodovania založeného na automatizovanom spracovaní Vašich osobných údajov a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody na takéto ich spracovanie alebo ste vzniesli námietky proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu;
 • Vaše osobné údaje boli spracované protiprávne;
 • Vaše osobné údaje musia byť vymazané k splneniu právnej povinnosti stanovenej v práve Únie alebo členského štátu, ktorá sa na CardCreation spol. s r.o.vzťahuje;
 • Vaše osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.
 • Právo na obmedzenie spracovania – môžete CardCreation spol. s r.o.požiadať, aby obmedzil spracovanie Vašich osobných údajov, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:
 • Popreli ste presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú k tomu, aby Prevádzkovateľ mohol presnosť osobných údajov overiť;
 • spracovanie Vašich osobných údajov je protiprávne, ale odmietate výmaz týchto údajov a namiesto toho žiadate o obmedzenie ich použitia;
 • Prevádzkovateľ už osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale Vy ich požadujete na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;
 • Vzniesli ste námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov podľa čl. 21 ods. 1 Nariadenia, dokiaľ nebude overené, či oprávnené dôvody CardCreation spol. s r.o. prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.
 • Právo na prenositeľnosť údajov – v prípadoch predpokladaných Nariadením máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ktoré ste poskytli Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte s tým, že týmto právom nesmú byť nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb.
 • Právo na odvolanie súhlasu – ak je spracovanie Vašich osobných údajov založené na súhlase, máte právo Váš súhlas so spracovaním osobných údajov na účel, na ktorý ste dali súhlas, kedykoľvek odvolať.
 • Právo vzniesť námietku – môžete kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov u CardCreation spol. s r.o. na účely priameho marketingu vykonávaného na základe oprávneného záujmu CardCreation spol. s r.o.
 • Právo podať sťažnosť – máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Povinnosť alebo možnosť poskytnúť osobné údaje – Ak sa rozhodnete s nami spolupracovať, komunikovať alebo navštívite naše webové sídlo, je potrebné aby ste nám poskytli osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu. V opačnom prípade nebude možné realizovať s Vami komunikáciu, poskytovať Vám tovar a služby, resp. Vám nebude umožnené prehliadať webové stránky. Uvedené neplatí pre spracúvanie súborov cookies, ktoré môžete v nastavení Vášho prehliadača zmeniť tak, že nebudeme tieto údaje o Vás spracúvať. 

Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – Pri spracúvaní osobných údajov pre vyššie stanovené účely nevykonávame automatizované rozhodovanie ani profilovanie. 

Iné aspekty ochrany osobných údajov – v prípade Vašich ďalších otázok týkajúcich sa spracúvania osobných údajov v podmienkach našej spoločnosti nás neváhajte kontaktovať na tel. č. 055 / 6220609, e-mail: cardcreation@cardcreation.sk, alebo sa obráťte priamo na nami určenú zodpovednú osobu:  cardcreation@cardcreation.sk

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov
Súhlasom so spracovaní osobných údajov povoľuje dotknutá osoba spoločnosti CardCreation spol. s r.o. , so sídlom Študentská 1, 04001 Košice, IČO:36586579 zapísanej vo verejnom registri vedenom na Okresného súde Košice I v Košiciach, oddiel Sro, vložka 15650/V (Ďalej len "Správca"), aby v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov") spracovávala tieto osobné údaje dotknutej osoby:

 • meno a priezvisko
 • názov spoločnosti
 • adresa
 • e-mail
 • telefónne číslo

Meno, priezvisko, názov spoločnosti, adresa, telefónne číslo a e-mail je nutné spracovať za účelom realizácia zákazky vrátane súvisiacej obchodnej a finančnej komunikácie. Meno, priezvisko, názov spoločnosti, adresa, e-mail sa spracováva tiež na  zasielanie elektronickej pošty s aktuálnymi informáciami o našich ponukách a produktoch. Tieto údaje budú Správcom spracované po dobu 10 rokov.
Spracovanie osobných údajov
Súhlasom so spracovaní osobných údajov udeľuje dotknutá osoba svoj výslovný súhlas s vyššie uvedeným spracovaním. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť, a to napríklad využitím nástrojov, ktoré Vám ponúkame vo Vašom zákazníckom účte, zaslaním emailu alebo zaslaním listu na kontaktné údaje správcovskej spoločnosti.

 • Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom. Osobné údaje môžu spracovávať aj títo spracovatelia:
  • Poskytovateľ webhostingu
  • Prípadne ďalší poskytovatelia alebo dodávatelia webových systémov, služieb a aplikácií, ktoré v súčasnej dobe spoločnosť využíva.

Práva na opravu, zabudnutie a prístup k osobným údajom dotknutej osoby
Prosím vezmite na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba právo:

 • vziať súhlas kedykoľvek späť,
 • vyžiadať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,
 • vyžiadať od nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov,
 • vyžiadať si u nás výpis týchto údajov a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
 • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov,
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.

 

Späť do obchodu